A Zárda épületének vázlatos története

1864:
Ranolder János veszprémi római katolikus püspök irgalmas rendi nővéreket telepít Pápára. Tanítói munkájukat a Szentilonay kanonok által épített alapítványi házban (ma szociális intézmény a Barátok utcájában) kezdik meg. Mintegy 500 leányt irattak be szüleik az óvodába és az elemi iskolába, melynek munkaosztályai is voltak.

1874:

Átköltözés a frissen felépített Korona utcai anyaházba (a Zárdába). A tanulók száma ekkor már 800 fő.

1885:
Gróf Esterházy Pálné emeletes szárnyat építtet az épület mellé, ahol árva lányok menedékhelye létesül.

1890:
A polgári leányiskola indítása. Az intézetnek már mintegy 1000 tanulója van. Ekkor választják szét az eddig osztatlan osztályokat.

1900:
A római katolikus egyházközség emeletes szárnnyal kötteti össze a két korábbi épületet.
 
1902:
A tanítóképzés alapítási éve. Az új intézmény ideiglenesen a polgári iskolában kap elhelyezést.
 
1907:
Felépül a kétemeletes tanítóképzős szárny az új internátussal. (Ez a most átadásra kerülő épületszárny) A kertet, az udvart és a játszóteret telekvásárlással növelik.
 
1919:
Néhány hónapra államosítják az intézetet.
 
1938:
Indul a líceum. A régi egységes tanítónőképzés a líceum négy évére épülő kétéves tagozatú oktatás lesz, tanítóképző akadémia néven.
 
1939:
Az elemi iskola 8 osztályos elemi népiskolává bővül.
 
1943:
A gyakorló népiskola bővítése külső helyiségekkel
 
1948:
A pápai Ranolder Intézet is állami irányítás alá kerül. Az intézet részekre esik szét. A kert, az apácák lakrésze, az iskolával közös bejárattal, rövid ideig még az irgalmas rend birtokában marad. Az anyaépületben kap helyet egymástól független intézményként az óvoda, a nyolcosztályos általános iskola és az egykori Ranolder Intézet Leánylíceuma és Tanítóképző Intézet folytatója, utódja, a II. számú Állami Leánylíceum és Tanítónőképző Intézet. (A későbbi Petőfi Sándor Gimnázium és Egészségügyi Szakközépiskola).
 
1948-52:
Az államosítás következtében átszervezések egész sora zajlik le, mely a képézési formákat is érinti. Végül az akkor már Zrínyi Ilona Állami Általános Gimnázium átköltözik a megszűnő Református Gimnázium épületébe. Helyét az egyelőre még megmaradó másik államosított tanítóképző foglalta el.

1956.09.01.
A megszûnt tanítóképzõ gyakorlóiskolai osztályaiból létrejön – a megyében elõször – a szakosított tanterv alapján mûködõ ének-zene tagozatos általános iskola, mely felmenõrendszerben épül ki. Az épületben ekkor a IV. számot viselõ zenetagozatú iskolán kívül a II. számú, Hámán Kató nevét viselõ általános iskola, óvoda, valamint a Petõfi Gimnázium leánykollégiuma mûködik. Az ének-zene tagozatos iskola késõbb Erkel Ferenc nevét veszi fel.

1983:
Összevonásra kerül az épületben lévõ két általános iskola, a jogutód az Erkel Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola. A tanulólétszám 900 körüli.

1987:
Az épületbõl új helyre költözik az óvoda, helységeit az iskola kapja meg.

1992:
Kiköltözik az épületbõl a kollégium, melyet idõközben szervezetileg is különválasztanak a gimnáziumtól. Helyére a katolikus egyháznak visszaadott Fõ téri épületbõl – kisebb átalakítás után – az I. számú Általános Iskola kerül.

A "Zárda" története képekben

Csoportkép Kápolna
   
Oltárkép Rajzterem
   
Könyvtár